رادیو بازار

اورتریدینگ چیست و اشکالات و معایب آن

نویسنده

نویسنده

وقتی زیاد ترید می کنید، خیلی سریع عصبی و خسته می شوید.

اورتریدینگ یکی از اصلی ترین دشمنان ما است،

به خصوص وقتی که شما در یک مسیر از دست دادن سرمایه و ضرر کردن قرار گرفته اید.

اما روشهایی وجود دارد که هرگز اورتریدینگ نکنید و همیشه آماده ترید بعدی باشید. و این پاسخ من است به سوال چطور دچار اورتریدینگ نشویم؟

اور تریدینگ چیست و مشکلات و معایب آن :

اول یک نگاه کلی به راهکار های جلوگیری اورتریدینگ به شما پیشنهاد می کنیم

۱٫پس از یک ضرر بزرگ، به استراحت بپردازید

۲٫به تعداد مشخصی در روز ترید کنید

۳٫ حد ضرر و سود روزانه تعیین کنید

معایب اورتریدینگ

اورﺗﺮﯾﺪﯾﻨﮓ (ﺗﺮﯾﺪ ﻣﻀﺎﻋﻒ)، ﻧﺸﺎﻧﻪ ای از ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ.

ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ آن را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﯾﻢ.

ﻃﻤﻊ، ﻋﺰﯾﺰم ﻃﻤﻊ. ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل از ﺗﺮﯾﺪ ھﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎر ﯾﮏ ﺗﺮﯾﺪر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اورﺗﺮﯾﺪ ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺗﺮﯾﺪ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺿﺮری ھﻨﮕﻔﺖ را ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﺮﯾﺪ در ﺑﺎزارھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را اور ﺗﺮﯾﺪ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ

و ﮔﺎھﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزار، ﺑﻤﺤﺾ ﺑﯿﺮون اﻓﺘﺎدن، ﺑﻪ اور ﺗﺮﯾﺪ ﺷﮫﺮت ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

ﻣﮫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻄﻮر آن را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎھﯽ ﻣﺮگ آور ﺑﺮای ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎﺳﺖ.

ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻘﯿﺼﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﯿﺪ؟ وﻗﺘﯽ ﺗﺮﯾﺪی ﺑﺎزﻧﺪه اﺳﺖ، ﺷﻤﺎ ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﯾﺎ ھﺮدوی ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺼﺮ اﯾﺪ! ﻧﺨﺴﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ

از ﺗﺮﯾﺪ ھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ دﺳﺖ ﺑﮑﺸﯿﺪ. اﮔﺮ ﺑﺮ روش ﻧﺎدرﺳﺖ ﺧﻮد، ﺑﺎ اﺻﺮار ، ﭘﻮل ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻄﺎﻟﺖ ﺧﺮج ﮐﻨﯿﺪ،

ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ﺗﺮﯾﺪ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ. ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﻮل در ﺣﺎل ﻗﻤﺎر اﯾﺪ.

ﺷﻤﺎ ﺗﻔﮑﺮات واﺿﺤﯽ ﻧﺪارﯾﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺣﻘﺎﯾﻖ را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ .

ﭘﺲ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺪﺗﯽ از ﺗﺮﯾﺪ ﮐﻨﺎره ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﮑﺎری دﯾﮕﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮﯾﺪ.

وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اورﺗﺮﯾﺪ ﻣﺸﻐﻮل اﯾﺪ،  از ﺑﺎزار ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ و ﮐﺎﻣﻼ در ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﺪ.

ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ:

ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺗﺮﯾﺪ ﺷﻤﺎ اھﻤﯿﺘﯽ ﻧﻤﯽ دھﺪ. ﺑﺎزار ﻏﺎﻟﺐ ﺧﻮد را دارد و ﭘﺮوﺳﻪ ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺮﯾﺪ ھﺎی ﺑﯿﮑﺮان ﺗﺮﯾﺪر ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺎزار اھﻤﯿﺘﯽ ﺑﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﺑﺮ ھﯿﭻ ﺗﺮﯾﺪری ﻧﻤﯽ دھﺪ.

وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ﺿﺮر ﮐﺮدن ھﺴﺘﯿﺪ، ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺳﻤﺖ ﺧﻄﺎﮐﺎران ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ

و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﭼﻨﯿﻦ درﮐﯽ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ دھﺪ. ﺑﺎ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﺗﺮﯾﺪھﺎی ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺗﻨﮫﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ  ﺷﻤﺎ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﭘﺲ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻤﯽ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﭘﻮﻟﯽ در ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ، اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ را به شما ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﻓﺮدا ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ دوﺑﺎره ﻓﺮﺻﺖ ﺟﺒﺮان ﺿﺮر ھﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺑﺎ ﺗﺮﯾﺪ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﺮ  ﺿﺮر ھﺎی ﺧﻮد ﻣﯽ اﻓﺰاﺋﯿﺪ و ﺟﺒﺮان اﯾﻦ ﺿﺮر ھﺎ ﻟﺤظﻪ ﺑﻪ ﻟﺤظﻪ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ و ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮد.

ﺿﺮر ھﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﯾﻦ ﺑﺎزی اﺳﺖ. آﻧﮫﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﮐﻮﭼﮑﯽ ھﺴﺘﻨﺪ.

اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ھﺮ ﺿﺮر، ﺑﺎ ورود و ﺧﺮوج ﻣﮑﺮر ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺳﻌﯽ در ﺑﺎزﭘﺲ ﮔﯿﺮی ﭘﻮل ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ،

ﺗﻨﮫﺎ ﺧﻮﻧﺴﺮدی ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﯿﺪ. و اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﺨﻮد ﻧﻤﯽ دھﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزار را ﺑﺎ ﻣﻨﺶ ﻣﻌﻘﻮل ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ

و ﻧﮫﺎﯾﺘﺎ از دﺳﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان  اﯾﻦ ﺿﺮر ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺮ ﻧﺨﻮاھﺪ آﻣﺪ.

ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﺮﯾﺪ، از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺿﺮرھﺎ و ﺳﻮدھﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﮔﺮ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺮﯾﺪھﺎی ﺧﻼف ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎن  و ﺗﺮﯾﺪھﺎی ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺎن را ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ ﮐﻨﯿﺪ،

ﺷﻤﺎ ﺑﺴﻤﺖ ذوب ﺷﺪن ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺮوﯾﺪ.  ﺗﺸﺨﯿﺺ اور ﺗﺮﯾﺪ ﺳﺎده و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آن ﺑﺴﺎدﮔﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.

اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺮﯾﺪھﺎی ﺧﻼف ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﯿﺪ، ﺷﻤﺎ اور ﺗﺮﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﯾﺪی ﻣﯽ اﻓﺰاﺋﯿﺪ ﮐﻪ در سود ﻧﯿﺴﺖ، ﺷﻤﺎ اور ﺗﺮﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﺿﺮر ﺑﺴﺮﻋﺖ ﯾﮏ ﺗﺮﯾﺪ ﻣﻌﮑﻮس ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ، ﺷﻤﺎ اور ﺗﺮﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺑﺮ ﺣﺠﻢ ﺗﺮﯾﺪ ﺧﻮد ﻣﯽ اﻓﺰاﺋﯿﺪ، ﺷﻤﺎ اور ﺗﺮﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺗﺒﺎ از ﺑﺎزاری ﺑﻪ ﺑﺎزار دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﭘﺮﯾﺪ، ﺷﻤﺎ اور ﺗﺮﯾﺪ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﺑﺎزارھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد را درﮔﯿﺮ آن ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ، ﺷﻤﺎ اور ﺗﺮﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ، اورﺗﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﯾﺪھﺎﯾﯽ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ

ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ. اور ﺗﺮﯾﺪ ﺗﺮﯾﺪھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﺴﮑﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻘﻮل را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎ وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﻓﺮه وار ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ،  ﻓﺮﺻﺖ ﺟﺒﺮان ﺷﮑﺴﺖ ھﺎی ﺧﻮد را ﻧﺨﻮاھﯿﺪ داﺷﺖ. از اور ﺗﺮﯾﺪ ﺑﭙﺮھﯿﺰﯾﺪ

ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﺪﺗﺮ ﮐﻨﯿﺪ

اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻨﻄﻘﯽ را در ﻣﯿﺰان ﺗﺮﯾﺪ ﺧﻮد ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .

ﺗﻌﺪاد ﺗﺮﯾﺪھﺎی روزاﻧﻪ ﺧﻮد را ﻧﺸﻤﺎرﯾﺪ. ﺑﺨﻮد ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺑﺮ ﺗﺮﯾﺪ ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ﯾﮑﺒﺎر اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد .

از دﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺷﻤﺎ را ﻧﻘﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﻮﯾﺪ. ﻧﺼﯿﺤﺖ ھﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و اﺳﺘﺎپ ر ا  از ﺗﺮﯾﺪھﺎی ﺧﻮد ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ

راه ﺣﻞ

ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺮﯾﺪھﺎی ﺑﺎزﻧﺪهء ﻣﮑﺮر ﺧﻮد ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻪ آن ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.

اﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﻋﺪد ۳ اﺳﺖ، اﯾﻦ ﺟﺮات را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ ﺑﺎﺧﺖ ﺑﺎزار را ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ رھﺎ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن اﯾﻦ ﺿﺮر ھﺎ اﻋﺪاد را ﺑﻪ ۴، ۵و ۶ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﮑﻨﯿﺪ. از ﯾﮏ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﯿﺴﺘﻮری ﺷﻤﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮑﻨﺪ

و از ﻧﺼﯿﺤﺖ ھﺎی او ﺑﮫﺮه ﻻزم را ﺑﺒﺮﯾﺪ. اﮔﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﺮای روزھﺎی ﺑﺎزﻧﺪه ﺧﻮد دارﯾﺪ، ﺑﻌﺪ از اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدن اﯾﻦ  روزھﺎی ﺿﺮر،

اشتراک گذاری:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email
Skype
Pinterest
Reddit

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *