رادیو بازار

در آمد دلاری با چیا

 مفاهیم و مقدمات

پخش ویدیو و نصب نرم افزار 

پلات بندی 

ماشین حساب

برسی مجازی یک کارگاه فارم متوسط و سخت افزار 

متصل شدن به استخر رسمی به صورت عملی در دستگاه خودتون آموزش داده می شود توسط پشتیبانی*